Informace strávníkům ZŠ

Informace strávníkům školní jídelny 
při Mateřské škole Háj ve Slezsku


Provoz nové školní jídelny u ZŠ

  Výdej jídla od 11.30 do 13.40 hod pro žáky ZŠ Háj a školské pracovníky

Příjímání strávníků
Všichni strávníci jsou přijímáni ke stravování na základě přihlášky.

Identifikační karty strávníků
Karty slouží pro identifikaci strávníka a pro kontrolu odběru jídla. Tuto kartu mají strávníci po celou dobu stravování. Při ztrátě karty je strávník povinen si zakoupit kartu novou. Každý strávník je povinen se u výdeje stravy prokázat u snímacího zařízení svoji kartou. Vydávající pracovník je tak opticky i akusticky informován o  tom, že strávník má v daný den na oběd nárok. Žádám všechny strávníky a jejich rodiče aby dbali na každodenní nošení této karty a uvědomili si, že karta moderně nahrazuje stravenky.
Odhlášky
Odhlášky obědů se přijímají 24 hodin před zahájením výdeje. Odhlášky se přijímají osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na čísle 553 773 002, / mimo pracovní dobu na záznamník s udáním konkrétních datumů termínu odhlášky - od do/, jména strávníka a třídy. Jen v pondělí je možno se přihlásit či odhlásit do 8.00 hodin na tento den. Přijímáme jen přesně termínované odhlášky.. Tzn.,trvá-li nepřítomnost strávníka déle než byl odhlášen, musí si opět stravu odhlásit.
Upozorňuji všechny strávníky a jejich rodiče, že pokud dítě nepřijde do školy, neznamená to, že je automaticky odhlášeno.
Nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vzdělávání – ne o prázdninách nebo ředitelském volnu, v době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je  nutné obědy odhlásit. Oběd může být 1. den nemoci vyzvednut do jídlonosiče v době                         od  11, 45 – 13,00 hodin. Jídlonosič musí být rozložen na tácek a předán k okénku k plnění .
Do MŠ Lhota nebudeme stravu žáků ZŠ Háj zasílat.
V době nemoci je strávník povinen se z obědů odhlásit, pokud nechce hradit plnou cenu obědu. (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů = + 37,-- Kč
V případě zjištění rozdílů mezi neodhlášenou stravou žáka a jeho nepřítomností ve vyučování bude veškeré vzniklé finanční náklady hradit zákonný zástupce.

UPOZORNĚNÍ ! Dle nové vyhlášky nejsou děti zařazováni do cenových kategorií podle tříd, ale podle věku. II.kat. 7-10 let, III.kat. 11-14 let, IV.kat. 15-a více let.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Např. školní rok je od 1.9. 2012-31.8.2013.(tzn.pokud strávník dosáhne do 31. 8. 2013 věku 15. let bude již v tomto školním roce zařazen do IV. kat.)

Cena jídla:   potraviny       úhrada rodičů
II. kat.              24,--  Kč            24,--  Kč
III. kat.             26,--  Kč            26,--  Kč
IV. kat.            28,--  Kč             28,-- Kč


Rodiče hradí pouze hodnotu za potraviny podle stáří dítěte. Režijní náklady na jeden oběd jsou hrazeny z příspěvku Obce Háj ve Slezsku. Mzdové náklady jsou hrazeny z příspěvku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu v Ostravě.


Úhrada jídla
Úhrada stravného je prováděna měsíčně - buď složenkou se splatností 15. příslušného měsíce nebo je prováděna pomocí počítačových médií inkasním souhlasem ve spolupráci s Českou spořitelnou v Háji ve Slezsku. Nově tato banka zúčtuje platby pouze v případě, že má plátce celou potřebnou částku na účtu. Pokud dojde k tomu , že nemohla být provedena úhrada, protože nebyla potřebná částka na účtu, přejde zúčtování stravného na složenky. Stravné lze hradit trvalými příkazy i z jiných peněžních ústavů. Každý strávník, který chce takto platit, musí si u vedoucí školní jídelny vyzvednout přidělený variabilní symbol.
Jednotlivé částky trvalých příkazů pro strávníky v ZŠ:
- II. kat. 480,- Kč
- III.kat. 520,- Kč
+ IV. kat. 560,- Kč

Stravné placeno trvalými příkazy se zúčtovává vždy k 31. prosinci a 30 červnu daného školního roku.
Prosíme strávníky o zavedení úhrady stravného inkasním souhlasem.


Další informace Vám poskytne vedoucí ŠJ při Mateřské škole Háj
osobně nebo na tel.čísle 553 773 002


Všem strávníkům přejeme dobrou chuť.

Dagmar  M o r a v c o v á,    vedoucí ŠJ
a kolektiv školní jídelny při Mateřské škole Háj ve Slezskuškolka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna